Razpis za nagrado Mira 2017

R a z g l a s i t e v l i t e r a r n e n a g r a d e

M I R A 2017

Mira, Ženski odbor Slovenskega centra PEN (v nadaljevanju Mira) nadaljuje
podeljevanje leta 2013 ustanovljene Literarne nagrade MIRA. Hkrati poziva
k prijavi novih predlogov za nagrado MIRA v letu 2017. Predlagane
kandidatke naj odlikujejo izjemni dosežki na področju literarne
ustvarjalnosti in celostna osebnostna drža – skladno s prizadevanji in
Listino Mire ter Temeljno listino PEN.

Nagrada MIRA stremi k boljši prepoznavnosti slovenskih ustvarjalk tako v
javnosti kot znotraj stroke, okrepitvi njihovega položaja na polju literature
in kulture ter pravičnejšemu ocenjevanju in širši pojavnosti njihovih
dosežkov tako v literarnem kanonu kot v vseh sferah življenja, od šole do
bralne javnosti.

1)

Nagrada MIRA se podeljuje izključno ustvarjalkam na področjih poezije, proze,
esejistike, književnega prevajanja in dramatike ter na področju premišljevanja o
literaturi in kulturi (v okvirih kulturne publicistike, znanstvene esejistike, literarnih ved
in kritike kot tudi interdisciplinarnih študij na področju literature in kulture).

V sklop »literarna ustvarjalnost« sodijo dosežki in dejanja, ki so lahko enkratna,
večkratna ali kontinuirana (življenjska prizadevanja), ki dosegajo visoko umetniško (ali
znanstveno) kakovost, obenem pa ne podlegajo stereotipom in predsodkom s področja
spola.

»Celostna osebnostna drža« označuje k razvoju usmerjeno in spodbudno delovanje
znotraj genealogije ustvarjalk, ki je v Sloveniji nezadostna oziroma neprepoznavna.
2)

Za morebitne kandidatke ni nobenih omejitev z izjemo razpisnih kriterijev za podelitev
nagrade. V izrednih in dobro utemeljenih primerih je lahko podan predlog tudi za
podelitev nagrade »post mortem«.

Ker gre za nagrado, ki jo Ženski odbor Mira kot organ Slovenskega centra PEN
podeljuje slovenskim ustvarjalkam oziroma ustvarjalkam, ki so vezane na prostor
slovenske književnosti, je v morebitnih spornih ali nejasnih primerih ocena pripadnosti
predlagane kandidatke temu prostoru v pristojnosti same žirije.

Kandidatke za nagrado ne morejo biti članice žirije in jih ne predlagajo člani žirije.

3)

Predlagatelj oz. predlagateljica lahko poda največ dva predloga. Vsak predlog mora
biti oddan v posebni ovojnici. Anonimno oddani predlogi bodo izločeni.

Predlog mora biti natipkan (ne napisan na roko) in vsebovati:

. oznako: Nagrada MIRA 2017 (predlog kandidatke)

. ime, priimek, nazive, poln poštni naslov, kontaktni podatek (telefonsko številko
ali e-naslov) kandidatke;

. vsebinsko in vrednostno utemeljitev predloga (najmanj 900, največ 3600
znakov s presledki vred);

. osnovne osebne in kontaktne podatke predlagatelja ali predlagateljice;

. podpis predlagatelja ali predlagateljice.

Predloge zbiramo do vključno 15. oktobra 2017. V spornih primerih odloča datum na
poštnem žigu.

Komisija vabi predlagatelje iz preteklih let, da vloge za nagrade vložijo ponovno, saj
bo komisija upoštevala samo letos oddane vloge.

Predlog mora biti poslan priporočeno po pošti na naslov ustanovitelja nagrade: SC PEN,
Ženski odbor Mira, Tomšičeva 12, 1000 Ljubljana, Slovenija z vidnim pripisom Ne
odpiraj – Nagrada MIRA 2017.

Zadaj na ovojnici mora biti z berljivo pisavo označen predlagatelj in njegov naslov.

Vse prispele predloge bo na prvem sestanku odprla in pregledala žirija za podelitev
nagrade MIRA v letu 2017.

4)

Žirija bo zasedala konec oktobra 2017 v sestavi: Tatjana Pregl Kobe, dr. Bogomila
Kravos, Marko Golja, dr. Martina Ožbot in nagrajenki za leto 2016, Silvana Paletti in dr.
Svetlana Slapšak.

Izbrana nagrajenka bo o vročitvi nagrade pravočasno obveščena.
Za pravilno, pravično in pravočasno izvedbo postopka v zvezi s podelitvijo nagrade
MIRA 2017 skrbi t. i. Upravni odbor ustanovitelja nagrade v sodelovanju s pristojno
žirijo ter njenimi člani in članicami.

Preostale podrobnosti v zvezi z nagrado MIRA določa Pravilnik o podeljevanju, ki je,
skupaj z Listino Mire, Ženskega odbora SC PEN, javno dostopen na spletni strani
www.mira.si.

V Ljubljani, 12. 07. 2017

Upravni odbor Ženskega odbora SC PEN MIRA

mira.slopen@guest.arnes.si

za Tanja Tuma

Comments are closed.