<< Nazaj na seznam
20/05/2019

RAZPIS LITERARNE NAGRADE MIRA

Razglasitev literarne nagrade
MIRA 2019

Mira, Ženski odbor Slovenskega centra PEN (v nadaljevanju Mira) nadaljuje podeljevanje leta 2013 ustanovljene Literarne nagrade MIRA. Hkrati poziva k prijavi novih predlogov za nagrado MIRA v letu 2019. Predlagane kandidatke naj odlikujejo izjemni dosežki na področju literarne ustvarjalnosti in celostna osebnostna drža – skladno s prizadevanji in Listino Mire ter Temeljno listino PEN. Nagrada MIRA stremi k boljši prepoznavnosti slovenskih ustvarjalk tako v javnosti kot znotraj stroke, okrepitvi njihovega položaja na polju literature in kulture ter pravičnejšemu ocenjevanju in širši pojavnosti njihovih dosežkov tako v literarnem kanonu kot v vseh sferah življenja, od šole do bralne javnosti.

1)
Nagrada MIRA se podeljuje izključno ustvarjalkam na področjih poezije, proze, esejistike, književnega prevajanja in dramatike ter na področju premišljevanja o literaturi in kulturi (v okvirih kulturne publicistike, znanstvene esejistike, literarnih ved in kritike kot tudi interdisciplinarnih študij na področju literature in kulture).
V sklop »literarna ustvarjalnost« sodijo dosežki in dejanja, ki so lahko enkratna, večkratna ali kontinuirana (življenjska prizadevanja), ki dosegajo visoko umetniško (ali znanstveno) kakovost, obenem pa ne podlegajo stereotipom in predsodkom s področja spola.
»Celostna osebnostna drža« označuje k razvoju usmerjeno in spodbudno delovanje znotraj genealogije ustvarjalk, ki je v Sloveniji nezadostna oziroma neprepoznavna.
2)
Za morebitne kandidatke ni nobenih omejitev z izjemo razpisnih kriterijev za podelitev nagrade. V izrednih in dobro utemeljenih primerih je lahko podan predlog tudi za podelitev nagrade »post mortem«. Ker gre za nagrado, ki jo Ženski odbor Slovenskega centra PEN Mira podeljuje
slovenskim ustvarjalkam oziroma ustvarjalkam, ki so vezane na prostor slovenske književnosti, je v morebitnih spornih ali nejasnih primerih ocena pripadnosti predlagane kandidatke temu prostoru v pristojnosti same žirije.
Kandidatke za nagrado ne morejo biti članice žirije in jih ne predlagajo člani žirije. Kandidatka za nagrado se mora z nominacijo strinjati.
3)
Predlagatelj oziroma predlagateljica lahko poda največ dva predloga. Vsak predlog mora biti oddan v posebni ovojnici. Anonimno oddani predlogi bodo izločeni. Predlog mora biti natipkan (ne napisan na roko) in vsebovati:
● oznako: Nagrada MIRA 2019 (predlog kandidatke)
● ime, priimek, poln poštni naslov, kontaktni podatek (telefonsko številko in/ali enaslov) kandidatke;
● vsebinsko in vrednostno utemeljitev predloga (najmanj 900, največ 3600
znakov s presledki);
● osnovne osebne in kontaktne podatke predlagatelja ali predlagateljice;
● podpis predlagatelja ali predlagateljice.

Predloge zbiramo do vključno 31. avgusta 2019. V spornih primerih odloča datum na poštnem žigu.
Komisija vabi predlagatelje iz preteklih let, da vloge za nagrade vložijo ponovno, saj bo komisija upoštevala samo letos oddane vloge. Predlog mora biti poslan priporočeno po pošti na naslov ustanovitelja nagrade:

SC PEN, Ženski odbor Mira, Tomšičeva 12, 1000 Ljubljana, Slovenija

z vidnim pripisom Ne odpiraj - Nagrada MIRA 2019.

Predlogov, ki bodo oddani po elektronski pošti, ne bomo upoštevali. Zadaj na ovojnici mora biti z berljivo pisavo označen predlagatelj in njegov naslov. Vse prispele predloge bo na prvem sestanku odprla in pregledala žirija za podelitev nagrade MIRA v letu 2019.
4)
Žirija bo zasedala v septembru 2019 v sestavi: dr. Igor Divjak, Petra Koršič, dr. Vesna Mikolič, Tatjana Pregl Kobe in dr. Stanislava Chrobáková Repar.
Izbrana nagrajenka bo o vročitvi nagrade pravočasno obveščena.
Za pravilno, pravično in pravočasno izvedbo postopka v zvezi s podelitvijo nagrade MIRA 2019 skrbi Upravni odbor ustanovitelja nagrade v sodelovanju s pristojno žirijo ter njenimi člani in članicami. Preostale podrobnosti v zvezi z nagrado MIRA določa Pravilnik o podeljevanju, ki je,
skupaj z Listino Mire, Ženskega odbora SC PEN, javno dostopen na spletni strani www.mira.si.

V Ljubljani, 20. maja 2019
Tanja Tuma
UO in predsednica Ženskega odbora SC PEN Mira
Literarno nagrado MIRA podpira Javna agencija RS za knjigo